Logo Contrafort Arquitectura

Logo Contrafort Arquitectura

971 551 859      info@contrafort.cat
616 170 749      Sebastià Berga Fuster
625 254 956     Joana Gelabert Galmés

Les condensacions

La condensació és un canvi d’estat de la matèria que pasa d’estat gassós a estat líquid, és el procés invers a l’evaporació. L’aire du dins seu una quantiat d’aigua en estat de vapor; aquesta quantitat d’aigua la podem mesurar segons el % màxim que podria dur aquest aire fins que arribàs al seu nivell de saturació, llavors esteim parlant d’humitat relativa. Aquesta capacitat de l’aire de retenir aigua depèn de la seva temperatura: quan més calent és l’aire més vapor d’aigua pot enmagatzemar.

Quan l’aire es posa en contacte amb una superfície freda, la seva temperatura baixa i si aquesta baixa per davall del seu nivell de saturació l’aire deixa anar part del vapor d’aigua en forma de líquid i aquesta superfície queda banyada.

Exemples habituals d’aquest fenòmen :

-Quan es produeix la rosada matinal, les superfíes més fredes fan condensar l’aire.

– Quan treim una botella d’aigua de dins la gelera, en pocs moments queda banyada per contacte amb l’aire calent.

– Els vidres senzills queden humits quan a dins puja la temperatura i a fora fa fred.

En construcció les humitats per condensació poden ser un greu problema. Aquestes es donaran on hi hagui un excés de humitat interior combinat amb una falta d’aïllament o simplement en una casa ben aïllada on hi hagui Ponts Tèrmics i racons mal ventilats. Les podrem localitzar a simple vista ja que provoquen l’aparició de petits punts negres que es van reproduint, és el moho (floridura). Solen aparéixer més en les façanes nord ja que són les que estan més fredes a l’hivern per falta de radiació solar. Aquestes humitats poden fer insalubre una habitació i arribar a deteriorar considerablement el material de revestiment. Es poden sol.lucionar de dues maneres: ventilant més, per baixar la huminat interior i aïllant més el paraments de manera que la seva temperatura no baixi tant.

 

One Response to Les condensacions

  1. […] de portes i finestres,.. En les zones on hi ha ponts tèrmics es probable que es produeixin condensacions superficials que provoquen l’aparició de moho (floridura). Apareixen puntets negres que si no es fan nets […]