Logo Contrafort Arquitectura

Logo Contrafort Arquitectura

971 551 859      info@contrafort.cat
616 170 749      Sebastià Berga Fuster
625 254 956     Joana Gelabert Galmés

Certificat d’Eficiència Energètica

A partir del proper 1 de juny els propietaris o promotors que vulguin llogar o vendre una vivenda construïda abans de l’any 2007 estaran obligats a obtenir el certificat d’eficiència energètica per complir amb el Reial Decret 235/2013, aprovat el  5 d’abril, com a transposició de la directiva europea Dir 2002/91/CE.

Aquest document inclou la qualificació d’Eficiència Energètica i el consum de l’edifici o d’una part d’aquest (vivenda, local, oficina, etc.), informació del procediment, descripció de les característiques energètiques i recomanacions de millora viables, amb un temps d’amortització previst. El certificat s’ha de registrar a un organisme oficial de la Comunitat Autònoma per a que sigui vàlid. Es tracta d’un document informatiu i no vinculant.

El preu del certificat el fixarà el mercat, és a dir, la llei de l’oferta i la demanda, però s’estima que el preu mitjà oscil.larà entre 250 i 400 €, depenent de les dimensions de la vivenda i de la oferta de professionals certificadors. Podrà ser emès per qualsevol tècnic competent amb la formació adequada, ja sigui arquitecte, aparellador o enginyer, escollit lliurement pel propietari.

La finalitat d’aquest certificat és que les vivendes siguin el més eficients possible i aconseguir que les que obtenguin una pitjor qualificació energètica siguin sotmeses a reformes per millorar la seva eficiència. L’organisme que controlarà els certificats energètics seran les Comunitats Autònomes, que hauran de crear un registre oficial on s’hauran d’inscriure i d’aquesta manera obtenir l’etiqueta energètica obligatòria per llogar o vendre qualsevol immoble. El certificat serà vàlid durant 10 anys i el propietari serà el responsable de la renovació o actualització conforme amb el que estableixi l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma.

El no compliment d’aquest decret es podrà sancionar. Es considerarà una infracció molt greu quan es falsegi la informació d’expedició o registre dels certificats, quan s’actui falsament com a tècnic certificador o quan es faci publicitat d’un certificat que no està registrat. Serà una infracció greu incomplir la metodologia de càlcul del procediment bàsic per la certificació, no presentar el certificat a la Comunitat Autònoma perquè sigui registrat, exhibir una etiqueta que no es correspongui amb el certificat real, i vendre o llogar un immoble sense que el propietari o promotor entregi el certificat en vigor al comprador o llogater. Finalment, serà una infracció lleu anunciar la venda o lloguer de vivendes que hagin de disposar de certificat sense fer menció a la seva qualificació, inclomplir les obligacions de renovació o actualització dels certificats, i expedir certificats sense la informció mínima, entre d’altres.

L’objectiu de les diferents directives europees que han anat sortint en aquest sentit és que les vivendes que es construeixin a partire del 31 de desenbre del 2020 tenguin un consum quasi nul (NZB) i que el parc edificat vagui millorant progressivament la seva eficiència energètica.