Logo Contrafort Arquitectura

Logo Contrafort Arquitectura

971 551 859      info@contrafort.cat
616 170 749      Sebastià Berga Fuster
625 254 956     Joana Gelabert Galmés

Els ponts tèrmics

Un pont tèrmic és una part del tancament d’un edifici on la seva ressistència tèrmica (capacitat d’aïllament) es redueix significativament. Els PT poden ser lineals o puntuals i les seves causes solen ser:
– Materials amb diferent ressistència tèrmica.

 

– Canvi de gruix del tancament.

 

– Entregues entre diferents elements (murs, soleres, envans, forjats, obertures,..)

 

– Pilars en façana, dintells, contorns de portes i finestres,..
En les zones on hi ha ponts tèrmics es probable que es produeixin condensacions superficials que provoquen l’aparició de moho (floridura). Apareixen puntets negres que si no es fan nets es van reproduint. Per netejar-los és molt útil el llegiu.

 

Les pèrdues tèrmiques totals d’un edifici a través de la seva envolvent poden esser causades amb més d’un 40% pels ponts tèrmics.
Una correcta estratègia de rehabilitació energètica ha de contemplar, entre d’altres coses, un estudi exhaustiu dels ponts tèrmics i s’ha d’enfocar a reduir la seva influència en el conjunt de l’edifici.

 

2 Responses to Els ponts tèrmics

  1. […] combinat amb una falta d’aïllament o simplement en una casa ben aïllada on hi hagui Ponts Tèrmics i racons mal ventilats. Les podrem localitzar a simple vista ja que provoquen l’aparició de […]

  2. […] i també en arquitectura, on una càmara termogràfica ens pot servir per: – Ponts Tèrmics: En edificació existent ens permet trobar-los, medir la seva longitud i amplada, determinar els […]