Logo Contrafort Arquitectura

Logo Contrafort Arquitectura

971 551 859      info@contrafort.cat
616 170 749      Sebastià Berga Fuster
625 254 956     Joana Gelabert Galmés

Programa d’ajudes PAREER+CRECE

L’IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) va aprovar dia 1 d’octubre de 2013 el Programa PAREER de rehabilitació energètica d’edificis existents. Aquest programa d’ajudes havia de tenir una duració de dos anys i acabava el 30 d’octubre d’enguany, però s’ha allargat el plaç de sol·licituds fins el 31 de desembre del 2016.

Aquest programa té com a objecte promoure la realització d’actuacions integrals en edificis existents, per tal que millorin la seva eficiència energètica i que, d’aquesta manera, el sector de l’edificació contribueixi en l’estalvi d’energia final a Espanya.

Hi ha quatre tipus d’actuacions elegibles:

– Tipologia 1: Millora de l’eficiència energètica de l’envolvent tèrmica.

– Tipologia 2: Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques i d’il·luminació.

– Tipologia 3: Substitució d’energia convencional per biomassa en les instal·lacions tèrmiques.

– Tipologia 4: Substitució d’energia convencional per energia geotèrmica en les instal·lacions tèrmiques.

Què ha de complir una actuació per ser elegible?

– No es poden haver iniciat actuacions abans de l’entrada en vigor del Programa Pareer (02/10/13).

– No es poden haver pagat les inversions abans de la data de sol·licitud de l’ajuda.

– El cost elegible conjunt sobre el que se sol·licita l’ajuda ha de ser superior a 30.000 € i inferior a 4.000.000 €.

– S’ha de millorar en 1 lletra com a mínim la qualificació energètica total de l’edifici.

– Les actuacions objecte de l’ajuda han de complir la normativa vigent que sigui d’aplicació, i han de comptar amb les preceptives llicències i autoritzacions administratives.

Qui poden ser els beneficiaris d’aquestes ajudes?

– Persones físiques i jurídiques, de naturalesa pública o privada, propietàries úniques d’edificis existents.

– Comunitats o agrupacions de comunitats de propietaris d’edificis de vivendes constituïts com a propietat horitzontal.

– Empreses de serveis energètics.

– Empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis.

Quins són els costos elegibles?

1. Honoraris professionals

2. Inversió en equips, materials, costos d’execució, obra civil associada i instal·lacions auxiliars i les específiques de cada tipologia.

Quins són els mecanismes d’ajuda econòmica?

1. Ajuda dinerària sense contraprestació complementada amb un préstec reemborsable (fins un 70% del cost elegible amb una ajuda màxima de 12.000 € per vivenda).

2. Ajuda dinerària sense contraprestació (fins un 45% del cost elegible amb una ajuda màxima de 6.000 € per vivenda).

Aquest tipus d’ajudes i subvencions són una molt bona oportunitat, tant per propietaris de vivendes unifamiliars com per comunitats de propietaris d’edificis plurifamiliars, per millorar l’eficiència energètica de les seves vivendes, ja sigui incorporant aïllament, substituint les instal·lacions existents per noves instal·lacions més eficients, etc.

A Contrafort Arquitectura vos podrem informar de totes les possibilitats que ofereix el programa d’ajudes PAREER+CRECE, en el cas que esteu interessats en realitzar alguna d’aquestes millores.