Logo Contrafort Arquitectura

Logo Contrafort Arquitectura

971 551 859      info@contrafort.cat
616 170 749      Sebastià Berga Fuster
625 254 956     Joana Gelabert Galmés

La Baubiologie

La Baubiologie (neologisme alemany que significa Biologia del hàbitat) és la disciplina que estudia la contaminació química, física i micro-biològica de la vivenda i proposa solucions per a sanejar-la.

La Geobiologia i el Feng Shui des de fa molt de temps  han practicat l’art de cercar el bon lloc per viure i la manera de crear cases saludables. Però actualment, dins l’ambient interior hi ha molts de contaminants químics, físics i biològics,  associats no només al lloc, sino als materials, a l’entorn i a la higiene interior.

Com és una casa sana?

– Ens proporciona benestar i salut, no genera ni empitjora cap malaltia.

– Té una bona il·luminació natural, i unes condicions acústiques dins els límits de confort.

– La temperatura i la humitat interior estan ben regulades i  no hi ha problemes de condensacions.

Els materials en que està construïda no emanen productes tòxics.

– Les instal·lacions interiors no produeixen contaminació electromagnètica.

– Tampoc es veu afectada per radiacions electromagnètiques de l’exterior.

Símptomes com no dormir bé, aixecar-nos cansats, patir mal de cap, infeccions recurrents, tos, al·lèrgies, malalties cròniques,… poden indicar que no vivim en una casa sana.

Des del 1982 la OMS ha tipificat el Síndrome de l’Edifici Malalt, que reuneix la majoria d’aquests símptomes. També la OMS qualifica els camps magnètics de baixa freqüència (2002/80) i els camps magnètics d’alta freqüència (2013/12) com a cancerígens del tipus 2B.

La norma SBM-2008 (Standard der Baubiologischen messtechnik) del IBN (Institut für Baubiologie + Nachhaltigkeit) des de l’any 1992 estudia els paràmetres que regulen la bio-habitabilitat i els  límits de la qualitat ambiental interior. Els valors que estableix  la Baubiologie per als contaminants de tipus físic, químic i biològic, són indicatius i de precaució, i es refereixen a les zones on passam molt de temps (llocs de feina o de descans).

Especialment important són les zones de dormir, ja que és a les nits quan el nostre cos es regenera i el sistema immunitari pot actuar. Aquests valors es poden analitzar i mesurar amb diferents tipus d’aparells i controls, i segons si són significatius o no farà falta algun tipus d’actuació concreta. Aquests paràmetres serviran sobretot per analitzar una vivenda ja construida.

A Espanya l’institució que estudia i promou la Baubiologie és el Instituto Español de Baubiologie (IEB) amb seu a Osca. Cada any realitza un Master per a formar experts en Baubiologie a l’estat espanyol.

A CONTRAFORT Arquitectura vos oferim aquest tipus d’estudi i assessorament a través del nostre col·laborador Francesco Lanza, Baubiòleg per l’IEB i expert en Medicions de Radiacions, Tòxics Químics i Microbiològics.