Logo Contrafort Arquitectura

Logo Contrafort Arquitectura

971 551 859      info@contrafort.cat
616 170 749      Sebastià Berga Fuster
625 254 956     Joana Gelabert Galmés

Gestió de l’energia

Un dels punts en què es basa la bioconstrucció és en la gestió responsable de l’energia. Això s’aconsegueix de quatre maneres:

1. Reduint la demanda. Per reduir la demanda energètica de la nostra vivenda hem de fer dues coses, la primera és orientar-la bé, en un clima com el nostre el que ens interessa és maximitzar l’entrada de sol a l’hivern i minimitzar-la a l’estiu. Això ho aconseguirem amb grans obertures a sud que tenguin elements de protecció com puguin ser persianes, voladius, tendals, porxos, etc. Aquests elements ens protegiran durant les hores de més calor i ens donaran una major sensació de frescor. Per refrescar l’ambient és molt important també ventilar a primeres hores del matí o durant la nit. La segona consisteix en aïllar la vivenda al màxim, d’aquesta manera evitarem les pèrdues energètiques per les parets.

2. Millorant el rendiment. Hem d’utilitzar equips més eficients, pel que fa a la calefacció els sistemes de radiació tèrmica com el sòl radiant són més eficaços que els de convecció, ja que aquests darrers els que fan és escalfar l’aire, que és un mal conductor de la calor.

3. Millorant la gestió. El que nosaltres podem fer directament per tal de reduir la despesa energètica és canviar d’hàbits. Les condicions de confort tèrmic amb una humitat relativa d’un 50-60% és de 18-21ºC a l’hivern i de 24-26ºC a l’estiu, per tant, hem de ser raonables i no voler anar màniga curta a l’hivern, ni amb jaqueta a l’estiu. Cada grau de més a l’hivern i de menys a l’estiu suposa un 8% més de consum en climatització.

4. Utilitzant energies renovables. La millor opció per obtenir un màxim confort amb un cost mínim, tant energètic com econòmic, és utilizar energies naturals i renovables com la solar, la biomassa, l’eòlica o la geotèrmia. En aquest sentit les dades no poden ser més clares, aquesta comparativa ens mostra el consum mitjà anual d’una vivenda en calefacció i aigua calenta sanitària (ACS) segons el combustible utilitzat:

– Electricitat………………..1300 €
– Gasoil……………………..1000 €
– Gas en dipòsits………………600 €
– Bomba de calor……………….400 €
– Biomassa de pellets…………..400 €
– Biomassa de llenya……………210 €
– Solar térmica + llenya………..150 €

En definitiva, entenem per gestió responsable l’intent de reduir el consum d’energia, mitjançant una bona orientació i aïllament de la nostra vivenda, utilitzant sistemes eficients, amb fonts d’energia renovables i amb un ús racional d’aquests sistemes per part dels moradors.