Logo Contrafort Arquitectura

Logo Contrafort Arquitectura

971 551 859      info@contrafort.cat
616 170 749      Sebastià Berga Fuster
625 254 956     Joana Gelabert Galmés

La calç natural

La calç és un dels millors lligants naturals per a la preparació de morters en la construcció. Ha estat un material utilitzat des de temps inmemorials, per a la construcció de fonaments, parets, referits de murs interiors i exteriors, treballs en pedra i construcció de pisos i sostres. És un material molt versàtil per afegir als morters ja que els proporciona majors ressistències, millor adherència i treballabilitat. En revestiments la calç natural dóna transpirabilitat i al mateix temps major grau d’impermeabilització als paraments. En estructures la calç hidràulica natural pura mesclada amb el formigó el fa més compacte i ressistent, retarda l’enduriment inicial del ciment i protegeix de les variacions de temperatura, evitant les fisuracions per retracció.