Logo Contrafort Arquitectura

Logo Contrafort Arquitectura

971 551 859      info@contrafort.cat
616 170 749      Sebastià Berga Fuster
625 254 956     Joana Gelabert Galmés

El suro natural

L’aglomerat de suro natural és un dels millors aïllaments que hi ha al mercat. El suro nergre és un material totalment ecològic sense cap tipus de coles ni additius, ja que mitjançant pressió i temperatura, la mateixa resina que segrega el suro actua d’aglomerant.

És un exel.lent aïllament tèrmic: la seva estructura de porus obert el fa tenir una gran capacitat d’aïllament, semblant al poliestiré.

Té un bon comportament acústic: la seva textura i elasticitat permeten una reducció significativa dels renous aeris i d’impacte, a més de minvar el nivell de renou per absorció i reduir el temps de reverberació.

És transpirable: permet que els murs i cobertes transpirin.

És impermeable i no higroscòpic: de manera que manté les seves qualitats aïllants en condicions d’elevada humitat ambiental.

És estable: no es podreix i resisteix l’atac d’insectes i fongs. És inert: no emet vapors ni partícules tòxiques i tampoc acumula electricitat estàtica.

És ignífug: amb resistència M2, manifestant estabilitat mecànica de la seva massa, estanqueitat a les flames, no emisió de gasos tòxics o inflamables i no transmisió de calor.

És totalment compatible amb els sistemes SATE. que hi ha en el mercat. Amb totes aquestes qualitats es pot afirmar que té una magnífica relació qualitat-preu.

Veure fitxa tècnica

3 Responses to El suro natural

  1. […] Els materials de construcció formen l’estructura i l’envolvent dels nostres edificis, ens donen protecció i aïllament enfront de les agressions externes. L’edifici és la nostra “tercera pell”, per tant, és molt important que coneguem la seva incidència sobre la nostra salut. També hem de ser conscients de l’impacte mediambiental que comporten. En bioconstrucció intentarem utilitzar en la mesura que sigui possible materials sans i sostenibles. MATERIALS SANS – Transpirables: Han de tenir bones propietats de transpiració, la vivenda necessita respirar i hem d’evitar els materials amb porus tancat. – Higroscòpics: Han de tenir la capacitat d’absorbir o cedir ràpidament l’aigua de l’ambient que els envolta, és a dir, han de regular bé la humitat. – Saludables: Han d’estar lliures de contaminants i substàncies tòxiques, no han de produir radiacions elevades, ni càrregues elèctrostàtiques ni han d’emetre camps elèctrics perjudicials per la nostra salut. – Tèrmics: Han de tenir bones propietats tèrmiques, ja sigui com a aïllants tèrmics, com a acumuladors o com a massa d’inèrcia tèrmica. MATERIALS SOSTENIBLES: – Mínim impacte ambiental: L’obtenció, transformació, transport o utilització dels materials ha d’implicar la mínima despesa energètica possible, a més de no suposar un expoli o atemptat ecològic del medi ambient. – No contaminants: Tant en la seva fabricació, com en la seva utilització o eliminació, els materials no han de ser contaminants de l’entorn. – Disponibilitat local: La utilització de materials del lloc evita la contaminació i la despesa energètica que comporta el seu transport, a més de fomentar l’ocupació local i ajudar a mantenir els oficis tradicionals. – Reutilitzables: Qualsevol material ha de ser en certa mesura reciclable i reutilitzable, per tal de minimitzar els residus generats durant la construcció, al llarg de la vida útil de la vivenda, i durant el procés de la seva demolició. Exemples de materials sans i sostenibles són: El suro natural […]

  2. […] de materials naturals i transpirables: suro negre, llana d’ovella, […]

  3. […] i suro natural. El nostre criteri és utilitzar materials sostenibles com la fibra de fusta i el suro natural. VENTATGES EN OBRA NOVA – Supressió de ponts tèrmics, ja que passam l’aïllament per […]