Logo Contrafort Arquitectura

Logo Contrafort Arquitectura

971 551 859      info@contrafort.cat
616 170 749      Sebastià Berga Fuster
625 254 956     Joana Gelabert Galmés

Bioconstrucció

En els darrers anys de boom inmobiliari la construcció, a nivell europeu, ha consumit el 40% dels materials, el 40% de l’energia i ha generat el 40% dels residuos. Quina és l’alternativa a la construcció convencional? construir amb SENY! La Bioconstrucció és una proposta integradora que preten construir edificis sans per als seus moradors, energèticament eficients i respectuosos amb el medi ambient.

 

L’Associació Espanyola de Bioconstrucció (AEB) fa la següent definició: “S’entèn per bioconstrucció com la forma de construir que afavoreix els processos evolutius de tot ésser viu així com la biodiversitat, garantint l’equilibri i la sustentabilitat de les generacions futures”
 

La Bioconstrucció abarca molts àmbits que es poden resumir en 8 punts que anirem desenvolupant en posteriors blogs:
 

1.- Ubicació adeqüada de la vivenda
2.- Integració en l’entorn més pròxim
3.- Disseny personalitzat
4.- Gestió responsable de l’energia
5.- Gestió responsable de l’aigua
6.- Gestió responsable de l’aire
7.- Gestió conscient i responsable dels materials
8.- Menció especial a les plantes

2 Responses to Bioconstrucció

  1. […] dels punts en què es basa la bioconstrucció és en la gestió responsable de l’energia. Això s’aconsegueix de quatre maneres: […]

  2. […] sempre hem dit la bioconstrucció és una alternativa a la construcció que s’ha duit a terme durant els anys de boom […]