Logo Contrafort Arquitectura

Logo Contrafort Arquitectura

971 551 859      info@contrafort.cat
616 170 749      Sebastià Berga Fuster
625 254 956     Joana Gelabert Galmés

El BTC (Bloc de terra comprimida)

DEFINICIÓ: El BTC (Bloc de terra comprimida) és una peça prismàtica formada per una mescla de terra crua i un material estabilitzant com calç, ciment o argila, que es col·loca dins un motlle i es comprimeix de forma mecànica. Aquests blocs són utilitzats en construcció com a substituts del maó.
 

ORIGEN: El BTC es va desenvolupar a la dècada de 1950 a Colòmbia, com a producte d’investigació del Centre Interamericà de Vivenda (CINVA) per produir materials de construcció de baix cost. D’aquesta investigació va néixer la premsa CINVA-RAM, que rep aquest nom pel centre d’investigacions i pel cognom del que la va desenvolupar, Raúl Ramírez, amb la que es produeix el BTC. Des dels anys 80 aquest tipus de construcció amb terra ha tengut una gran difusió a tot el món.
 

CARACTERÍSTIQUES:
 
– Gran inèrcia tèrmica: A l’estar format per terra sense coure, les propietats tèrmiques del material es mantenen inalterades, amb la qual cosa el mur de BTC té una gran inèrcia tèrmica. Aquesta característica fa que en murs de 30 cm a sud es pugui utilitzar sense aïllament.
 
– Bon comportament acústic: El BTC és un bon aïllant acústic, ja que la terra transmet malament les vibracions sonores. L’aïllament acústic que obtenim amb un mur de 40 cm és de més de 50 dB.
 
– Transpirable i higroscòpic: La terra és un material que permet la regulació de la humitat de la vivenda, evitant que apareguin condensacions.
 
– Baix impacte ambiental: La terra que forma el BTC s’obté localment, això implica un estalvi en transport tant econòmic com ecològic; la seva obtenció és respectuosa amb el medi ambient ja que s’extreu del propi emplaçament; la producció requereix un cost energètic baix, ja que el bloc no és cou i això evita emanacions de CO2 causades per la combustió; i una vegada acabat el seu cicle de vida es pot integrar fàcilment al medi ambient.
 
– Resistència a l’aigua: A diferència d’altres construccions fetes amb terra, els blocs de BTC estan estabilitzats i això fa que el material sigui hidròfug. D’aquesta manera obtenim murs on l’aigua no penetra i, per tant, no són requereixen tanta protecció com el tapial o la tova.
 
– No inflamable i inert: La terra és un material que es comporta molt bé davant el foc i davant l’atac de fongs i insectes.
 

EXEMPLES: Hem de destacar que s’ha construït la primera vivenda amb BTC de Mallorca, situada a Llucmajor, amb Neus García Iñesta com a arquitecta, Joan Brunet Alòs com a arquitecte tècnic, Eduardo Ramos Rodríguez com a promotor i EcoCreamos com a empresa constructora. Aquesta vivenda és pionera a la nostra illa en l’ús d’aquest material, però a més d’això, està en procés d’obtenir la certificació Passivhaus, amb la qual cosa es convertirà també en la primera vivenda de les illes amb aquest certificat.