Logo Contrafort Arquitectura

Logo Contrafort Arquitectura

971 551 859      info@contrafort.cat
616 170 749      Sebastià Berga Fuster
625 254 956     Joana Gelabert Galmés

Legalització de vivendes en sòl rústic

El 29 de març del 2014 es va aprovar la nova Llei del Sòl de les Illes Balears, anomenada LOUS (Llei 2/2014 d’Ordenació i Ús del Sòl), que va entrar en vigor dos mesos després, és a dir el 29 de maig del 2014. Es tracta d’una llei de caràcter global que modifica o substitueix gran part de les normatives autonòmiques que regulen l’urbanisme a les Illes Balears.
 

Un dels aspectes més controvertits d’aquesta llei és la seva Disposició Transitòria Desena, per la qual s’estableix un procediment extraordinari d’incorporació a l’ordenació d’edificacions existents en sòl rústic. És a dir, s’estableix un procediment a través del qual les edificacions il•legals, que seguint la normativa actual no serien legalitzables, es podran legalitzar de manera extraordinària en un plaç màxim de 3 anys, sempre i quan la infracció hagi prescrit, amb els mateixos drets i deures que una edificació construïda legalment.
 

Per poder acollir-se a aquesta “amnistia” s’haurà de demostrar amb document públic, ja sigui a través del cadastre o de l’escriptura de propietat (no n’hi haurà prou amb una foto aèria) que l’edificació té una antiguitat superior a 8 anys; és a dir l’edificació ha d’haver estat construïda abans del 29 de maig del 2006. En el cas d’espais naturals protegits (llei 1/1991) s’entendrà que la infracció ha prescrit si es pot demostrar que l’edificació és anterior al 10 de març del 1991, sempre i quan no s’hagi efectuat amb posterioritat un canvi d’ús. Quan l’ús que es vulgui legalitzar sigui un ús prohibit, la data que comptarà a efectes de prescripció serà la data que es pugui demostrar que s’ha implantat aquest ús; el mateix s’aplicarà en construccions que hagin canviat el seu ús després d’haver-se construït.
 

El procediment a seguir dins l’ajuntament és el mateix que si es tractàs d’una legalització qualsevol: s’ha de presentar la documentació gràfica i escrita corresponent, que reflecteixi l’estat actual de l’edificació, i que garanteixi les condicions de seguretat, estabilitat i habitabilitat necessàries. En aquests tipus de legalitzacions no s’aplicaran les condicions urbanístiques que s’apliquen habitualment a les edificacions en sòl rústic (parcel•la mínima, retranquejos…). Per tant, sembla que qualsevol construcció serà legalitzable sempre que compleixi amb unes condicions mínimes de seguretat i habitabilitat.
 

Per a la tramitació de la legalització s’hauran de pagar les mateixes taxes i impostos que per una llicència d’obra nova (un 3,78% del pressupost d’execució material de l’obra, en el cas del municipi de Manacor). A més s’haurà de pagar una prestació econòmica a l’ajuntament, que serà un % damunt el pressupost que fixi el projecte, depenent de l’any en que es legalitzi:
 

1r any: un 15% 2n any: un 20% 3r any: un 25%
 

La data en que comencen a comptar els 3 anys és el 17 de juliol del 2014, que és la data en que el Consell Insular de Mallorca ho va adoptar per plenari. L’ajuntament haurà de destinar aquests diners a l’adquisició, recuperació, protecció i gestió sostenible d’espais i recursos naturals o la seva incorporació al patrimoni municipal del sòl.
 

Independentment que estem d’acord o no amb aquesta llei, ja que pensam que suposa un greuge comparatiu cap a la gent que ha construït de manera legal, creiem que és un bon moment per a regularitzar la situació de tantes vivendes il•legals que hi ha dins el nostre terme municipal. Aquestes vivendes agafaran molt més valor en cas d’haver-les de vendre i tendran la possibilitat d’obtenir llicència en cas d’haver-les de reformar. Igualment pensam que aquesta llei ha de venir seguida d’un compromís ferm de totes les institucions implicades de no passar-ne d’altre, de manera que qualsevol nova edificació que es faci de manera il•legal i que no es pugui legalitzar, sigui immediatament enderrocada. Aquesta és l’única manera de que la situació actual no es torni a repetir.