Logo Contrafort Arquitectura

Logo Contrafort Arquitectura

971 551 859      info@contrafort.cat
616 170 749      Sebastià Berga Fuster
625 254 956     Joana Gelabert Galmés

Declaració ambiental del producte (DAP)

La declaració ambiental del producte, DAP (Enviromental Product Declaration, EPD) és un certificat o informe regulat per les normes ISO (ISO 14.025, ISO 21.930, ISO 15.804, entre altres) que indica quin és l’impacte ambiental d’un producte, material o servei.

Aquesta informació s’obté utilitzant el mètode d’Anàlisi del Cicle de Vida (ACV), és a dir, es fa una avaluació global de l’impacte del producte des del seu origen fins al final de la seva vida útil.

Les DAP formen part d’un conjunt més ampli d’etiquetatge ecològic, que es classifica en diferents tipus:

– Etiquetatge tipus I o ecoetiquetes: és un sistema voluntari de qualificació ambiental que certifica de forma oficial les bones qualitats ambientals d’un producte i la seva menor afectació sobre el Medi Ambient. Les otorga un organisme extern i imparcial, com pugui ser una organització o agencia, en base a unes especificacions i requisits.

– Etiquetatge tipus II o autodeclaració ambiental: és una declaració informativa que fa el propi fabricant sobre aspectes ambientals del seu producte. És un reclam que utilitza el fabricant per destacar aspectes ecològics del producte. Aquest etiquetatge no requereix la certificació o verificació d’una tercera part independent, però sí que exigeix la responsabilitat del compliment del contingut de la informació que es dóna. En general tenen una baixa credibilitat.

– Etiquetatge tipus III o declaració ambiental del producte: és un inventari de les dades mediambientals quantificades d’un producte que es basen en el cicle de vida del mateix. Es presenten de forma estandaritzada i les otorga una agencia certificadora externa. Per tant, aporten una informació objectiva verificable, precisa i creible.

En el cas del sector de la construcció l’etiquetatge d’aplicació i d’utilitat és el tipus III, que són les declaracions ambientals del producte. D’aquesta manera els fabricants han de demostrar, d’una manera clara i rigurosa, que els seus productes tenen un adequat comportament mediambiental, per tal que els tècnics i professionals puguin prendre les decisions oportunes a l’hora d’escollir i utilitzar uns productes o uns altres en els seus projectes.