971 551 859      info@contrafort.cat

616 170 749      Sebastià Berga Fuster

625 254 956     Joana Gelabert Galmés

Habitatge al C/ Arboceres de la Colònia de St Pere

Es tracta d'una obra de nova construcció,  projectada amb criteris de Salut, Sostenibilitat i Eficiència Energètica. Abans de començar a fer el projecte es va realitzar un estudi Geobiològic; aquest ens va permetre trobar la situació d'una vena d'aigua, una falla, un encreuament de línes curry i la malla de línees Hartman. La vivenda s'ha encaixat dins la zona menys alterada per les geopaties. Aquest edifici es construirà amb blocs ceràmics i aïllament de suro natural per l'exterior dels murs i de les cobertes. Els forjats seran de fusta. S'ha previst que una part de la coberta sigui ajardinada i les aigües residuals es depurin i s'aprofitin per als wcs. S'ha dissenyat la vivenda de manera que aprofiti la bona orientació a Sud i les bones vistes a Nord-oest. La calefacció es realitzarà amb un sistema de terra radiant alimentat per 4 plaques solars tèrmiques i recolzades per una caldera de biomassa. La refrigeració es farà de manera natural, per ventilació creuada.

SANA · SOSTENIBLE · EFICIENT