971 551 859      info@contrafort.cat

616 170 749      Sebastià Berga Fuster

625 254 956     Joana Gelabert Galmés

Vivenda a n'es Clot de Sa Teulera de Petra

Vivenda de grans dimensions, situada d'alt d'un turonet amb vistes a Manacor i a Felanitx. Amb proporció llarguera es situa paral.lela a la pendent orientada a llevant, per reduir el moviment de terres i cerca la bona orientació situant les estances principals a migjorn. A nivell de volumetria exterior s'organitza com la unió d'una sèrie de volums de coberta inclinada de diferents alçades i acabats, juntament amb una terassa-porxo, que redueixen l'impacte volumètric del conjunt. Interiorment aquest espais es relacionen entre si, a partir de la sala-mejador a doble alçada que es comunica amb un pati cobert, la cuina-menjador que dóna a la piscina a través del porxo i la passera en planta pis que du a les habitacions. Una piscina desbordant a dos costats i un camp d'oliveres fan de marc de les vistes cap a Manacor.

SANA · SOSTENIBLE · EFICIENT