971 551 859      info@contrafort.cat

616 170 749      Sebastià Berga Fuster

625 254 956     Joana Gelabert Galmés

SERVEIS

CERTIFICATS D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

EDIFICACIÓ EN GENERAL:

OBRA NOVA, REFORMES I RESTAURACIONS

ASSESSORAMENT EN TÈCNIQUES I MATERIALS

DE CONSTRUCCIÓ ECOLÒGICS I SOSTENIBLES

TRANSCRIPCIÓ GRÀFICA D’ESTUDIS GEOBIOLÒGICS

INFORME D'AVALUACIÓ D'EDIFICIS (IEE)

AIXECAMENTS DE PLÀNOLS, CERTIFICATS DE SUPERFÍCIES, CÈDULES D’HABITABILITAT, TRAMITACIONS OBRA MENOR I REVISIÓ DE VALORACIONS CADASTRALS

SANA · SOSTENIBLE · EFICIENT