971 551 859      info@contrafort.cat

616 170 749      Sebastià Berga Fuster

625 254 956     Joana Gelabert Galmés

Rehabilitació de façanes del Museu d’Història de Manacor

Per al projecte de restauració de les façanes del Museu d'Història de Manacor s'ha realitzat un aixecament fotogràfic amb identificació gràfica i escrita de cada pany de mur, la seva antiguitat estimada i el tractament que es preveu fer-s'hi. L'actuació a nivell de façanes consistirà en l'eliminació de les juntes entre les pedres que estiguin en mal estat, es repassaran i reconstruiran on no estiguin fetes o s'hagin anat buidant, també s'actuarà en els maresos degradats, en les juntes entre ells que necessitin reconstrucció i es netejaran aquells que presentin fongs a causa de la humitat. Una vegada realitzades aquestes actuacions es donarà un tractament d'hidrofugació en tots els murs exteriors i es procedirà a reparar els revestiments interiors de les sales d'exposicions de la planta pis. Per acabar, es col·locarà una nova canal de zinc a la nau de l'encanyissada i es revisarà el sistema de drenatge de les façanes de mestral i gregal.

SANA · SOSTENIBLE · EFICIENT