971 551 859      info@contrafort.cat

616 170 749      Sebastià Berga Fuster

625 254 956     Joana Gelabert Galmés

AVALUACIÓ D'EDIFICIS (IEE)

Actualment l’Ajuntament de Manacor està fent arribar avisos als propietaris dels immobles que hagin de passar l’Informe d’Avaluació d’Edificis, l’Ordenança Municipal del qual va ser aprovada el març del 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fem un breu repàs del que significa aquest tràmit:

 

• Què és l’IEE?

 

L’Informe d’Avaluació d’Edificis (IEE) fa una valoració del nostre edifici bàsicament en tres punts:

 

  1. Ens marca si l’edifici compleix amb les condicions de salut i seguretat legalment exigibles.

  2. Si compleix les condicions d'accessibilitat.

  3. Incorpora el Certificat d'Eficiència Energètica de l’edifici.

 

Per dur a terme aquesta valoració, el facultatiu fa una inspecció visual i determina si l’edifici compleix amb els requisits demanats.

 

Si la inspecció surt favorable el mateix tècnic s’encarrega de tramitar l’expedient al departament d’Urbanisme de l’Ajuntament.

 

Si el resultat de la inspecció surt desfavorable, s’hauran d’arreglar els punts que s’han detectat com a deficients. Un cop fetes les reparacions han de tornar a passar la inspecció del tècnic, qui determinarà si l’IEE acaba sent favorable.

 

• Qui signa l’IEE?

 

L’IEE ha de ser signat per un tècnic qualificat d'acord amb el que estableix l'ordenança municipal (arquitectes i arquitectes tècnics).

 

• Quins edificis han de passar l’IEE?

 

Estan obligats a passar l’IEE tots aquells edificis o construccions d’una antiguitat igual o superior a 50 anys. La data d’antiguitat de referència que utilitza l’Ajuntament és la que està consignada al cadastre.

 

Els edificis de nova construcció o aquells que se’ls hi ha fet una reforma íntegra hauran de presentar el seu IEE cinquanta anys després de la signatura de final d’obres.

 

Per altra banda, per qualsevol tipus d’ajuda pública que es vulgui demanar per a l’immoble també serà un requisit presentar l’IEE tot i que aquest no tingui l’antiguitat dels 50 anys.

 

• Hi ha sancions si no es presenta l’IEE?

 

L’IEE és d’obligat compliment, per tant, es preveuen sancions per aquells propietaris (persones físiques o jurídiques) que no el presentin.

 

Les multes que preveu l’ordenança poden arribar als 1.500 euros en el cas d’edificis no protegits i als 2.999 euros en el cas d’edificis protegits.

AVALUACIÓ D'EDIFICIS (IEE)

SANA · SOSTENIBLE · EFICIENT