971 551 859      info@contrafort.cat

616 170 749      Sebastià Berga Fuster

625 254 956     Joana Gelabert Galmés

Habitatge a Es Rafalot des Mig

Aquest habitatge en sòl rústic es va plantejar amb una volumetria tradicional basada en la combinació d'un conjunt de cossos de diferents alçades. La disposició dels mateixos formen una L que abraça el seu entorn més immediat. Al volum principal s'hi troba la zona d'estar-menjador-cuina i l'accés; en els cossos annexes es troben les habitacions i banys per un costat i, separat d’aquests dos cossos principals, hi trobem  la cotxeria.

SANA · SOSTENIBLE · EFICIENT