971 551 859      info@contrafort.cat

616 170 749      Sebastià Berga Fuster

625 254 956     Joana Gelabert Galmés

Habitatge a Albocàsser

Es tracta d’un habitatge de nova planta en una parcel·la en sòl rústic on hi ha ja una edificació amb ús agrícola. L’organització és molt senzilla: Un sol volum de coberta inclinada a un aiguavés, amb una crugia més gran d’espais més importants orientada a sud i una crugia més estreta, d’espais de servei orientada a nord. Una pèrgola vegetal en la façana principal, juntament amb les persianes permetrà el control solar tan a l’estiu com a l’hivern. La gran alçada de la façana sud serveix per aprofitar al màxim la radiació solar i permet la possibilitat de la creació d'uns altells interiors a doble alçada.

 

Aquest edifici s’ha projectat per a que sigui autònom energèticament, que funcioni amb el mínim d’energia possible, i que compleixi amb els valors de casa passiva de l’estàndard Passivhaus en quan a aïllament i ventilacions.

 

En la seva construcció, es preveu l’ús de materials saludables pels seus habitants i sostenibles pel medi ambient, apostant per productes d’origen local. L’estudi Geobiològic que es va realitzar, ens va servir per acabar de situar la vivenda dins la parcel·la, evitant sobretot que les venes d’aigua passessin per la zona de les habitacions.

SANA · SOSTENIBLE · EFICIENT